Dikkenberg

De locatie Dikkenberg is een kleine, gezellige school met een uniek en flexibel systeem dat kinderen een eerlijke kans biedt op een goede toekomst. De locatie verzorgt Leerweg Ondersteunend Onderwijs. De locatie is bestemd voor kinderen die extra zorg nodig hebben bij didactische problemen (bijvoorbeeld taal - of rekenproblemen, dyslexie) en/of problemen op sociaal - emotioneel gebied. De locatie Dikkenberg biedt alle leerwegen binnen het vmbo aan. Het slagingspercentage is hoog. Aan het einde van schooljaar 2016-2017 waren alle leerlingen die op locatie Dikkenberg opgingen voor het vmbo- examen geslaagd.

Uitgangspunten

We hebben twee uitgangspunten: Wat heeft een leerling nodig om goed te leren? En wat heeft een leerling nodig om zich prettig te voelen? Hiermee wordt het duidelijk wat de zorgvraag is en kunnen we op school aan de slag met de hulp die een leerling nodig heeft. Als het basiszorgaanbod voldoende is, gaan we daarmee aan het werk, aangevuld met op de leerling afgestemde accenten. Als dat niet voldoende is, kijken we verder. Misschien heeft een leerling meer hulp nodig bij het leren, door bijvoorbeeld extra aandacht van een mentor, vakdocent of onderwijsassistent. Het kan ook zo zijn dat een leerling andere extra hulp nodig heeft om zich goed te voelen of goed met anderen om te gaan. Leerlingen krijgen dan extra pedagogische hulp, door bijvoorbeeld een faalangstreductieprogramma, weerbaarheids- en sociale vaardigheidstraining, motorische extra hulp en ouderbegeleiding met hulp van schoolmaatschappelijk werk of de schoolpsycholoog.

Extra zorg

De extra zorg wordt zichtbaar op de kleine locatie met kleine klassen, waarin leerlinggericht wordt gewerkt. We gaan daarbij uit van gelijkwaardigheid en respect en werken vanuit een handelingsplan. We bieden daarmee zorg op maat met de bedoeling leerlingen een VMBO diploma te laten behalen.
We hebben een zorgteam op school. In dit team zitten leerlingbegeleiders, orthopedagogen, een GZ-psycholoog en een maatschappelijk werker. Als een leerling extra hulp vanuit het zorgteam krijgt, gaat dat altijd in overleg de mentor, hij of zij heeft een centrale rol in de leerlingbegeleiding. Soms heeft een leerling hulp nodig die we op school niet kunnen bieden. We hebben goede contacten met allerlei instanties en instellingen die we kunnen inschakelen als dat nodig is.

Contactgegevens

Wolfsbosstraat 7
7905 BZ Hoogeveen

tel.: 0528-265357
fax: 0528-230860

(telefonisch bereikbaar tussen 08:00 en 16:30 uur)

Aangeboden opleidingen

vmbo-kader & LWOO

Wil jij theorie en praktijk combineren? Dan is de kaderberoepsgerichte leerweg iets voor jou! Naast algemene vakken, zoals Nederlands en Engels, krijg je ook praktijkvakken. De kaderberoepsgerichte leerweg bereidt je voor op niveau 3 en 4 van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Met LWOO krijg je meer begeleiding bij het behalen van je diploma! Lees verder »

vmbo-basis & LWOO

Ben jij een echte ‘doener’? Dan past vmbo basis goed bij jou! De basisberoepsgerichte leerweg bereidt je voor op niveau 2 van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Met LWOO krijg je meer begeleiding om je diploma te halen. Lees verder »

vmbo-theoretisch & LWOO

Vind je theoretisch leren leuk? Dan is de theoretische leerweg voor jou een goede keuze! In deze leerweg krijg je algemeen vormende vakken, dus geen beroepsgerichte vakken. Met een vmbo-t diploma op zak kun je een vervolgopleiding op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) doen of doorstromen naar de havo. Met LWOO krijg je meer begeleiding om je diploma te halen. Lees verder »