Aanmelden

Na overleg met de leerkracht kunnen ouders hun kind aanmelden bij een school voor voortgezet onderwijs.

Dit gebeurt middels een aanmeldingsformulier, wat bestaat uit twee delen; het ouderformulier door ouder(s)/ verzorger(s) in te vullen en het onderwijskundig rapport in te vullen door de basisschool.

Vervolgens zorgt de basisschool er voor dat het dossier bestaande uit het ouderformulier en het onderwijskundig rapport in het bezit komt van de gewenste school voor voortgezet onderwijs. Dit kan via de post of digitaal via OSO (overdracht service onderwijs). Als de basisschool het dossier digitaal overdraagt kan het verkort ouderformulierformulier worden gebruikt.

De arrangeercommissie van de school beslist of de leerling direct geplaatst kan worden in de opleiding van het niveau dat de basisschool heeft geadviseerd of dat er een aangepast arrangement nodig is. In enkele gevallen kan extra informatie worden opgevraagd of wordt de leerling uitgenodigd voor een aanvullende test. Hiervoor krijgen ouders en de basisschool een uitnodiging.

Downloads rondom aanmelding

Aanmeldingsformulier PO-VO voor ouders 2017-2018.pdf
Procedure aanmelding PO-VO.pdf
Digitale aanmeldwijzer met OKR-1.xlsx

Aanmelden LWOO en Pro

U meldt uw kind aan voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) als uw kind hiervoor een advies heeft gekregen van de basisschool. Lwoo wordt gegeven op scholen voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). RSG Wolfsbos beslist of uw kind in aanmerking komt voor lwoo.

Vmbo-school bepaalt toelating tot lwoo
Nadat u uw kind heeft aangemeld bij RSG Wolfbos, bekijkt de school of uw kind op zijn plek is in het lwoo. De school doet een onderzoek naar de leervermogens van uw kind (een intelligentieonderzoek). Soms kijkt de school ook naar het gedrag van uw kind.

RSG Wolfsbos bekijkt ook het schooladvies van de basisschool. Dit is een verslag met informatie over de prestaties van uw kind op de basisschool. Bij het schooladvies wordt ook gekeken naar de interesses en de motivatie van uw kind. U kunt een kopie van het schooladvies vragen.

RSG Wolfsbos bepaalt op basis van het onderzoek welke extra ondersteuning uw kind nodig heeft. Dit wordt omschreven in een handelingsplan. Als in dit plan staat dat uw kind in aanmerking komt voor lwoo, meldt de school uw kind aan bij de Regionale Verwijzingscommissie Voortgezet Onderwijs (RVC-VO). Het RVC-VO heeft bepaalde criteria opgesteld voor het aanmelden voor lwoo.

Kijk hier voor de procedure aanmelden op het lwoo van RSG Wolfsbos. Kijk hier voor het aanmeldingsformulier voor het lwoo en Pro van RSG Wolfsbos.