Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Op RSG Wolfsbos kunnen leerlingen op twee locaties leerwegondersteunend onderwijs volgen. De leerlingen volgen een vmbo-opleiding met extra hulp en zorg. Leerwegondersteunend onderwijs is geen opleiding, maar een aanpak waarbij er wordt gewerkt vanuit een individueel leerlinggericht handelingsplan. De toelating tot het lwoo geschiedt op basis van een speciaal onderzoek volgens de procedure van de regionale verwijzingscommissie (RVC).

lwoo op locatie Dikkenberg

Locatie Dikkenberg biedt leerwegondersteunend onderwijs aan leerlingen die extra zorg nodig hebben vanwege leerproblemen en-/of problemen op sociaal-emotioneel gebied. De school biedt eindonderwijs met de mogelijkheid tot het behalen van een vmbo diploma in alle leerwegen en de ENTREE opleiding (MBO-1 ). De entreeopleiding bereidt leerlingen voor op assisterende functies op de arbeidsmarkt. Op het reguliere vmbo duurt de opleiding 4 jaar. Leerlingen van de locatie Dikkenberg doen er meestal 5 jaar over, omdat de onderbouw drie jaar kan duren. Deze extra tijd wordt gebruikt om de leerachterstanden aan te pakken. Als het mogelijk is worden leerlingen tussentijds op het reguliere vmbo geplaatst.

De klassen bestaan uit maximaal 16 leerlingen en er wordt gewerkt vanuit een individueel leerlinggericht handelingsplan. Het aantal docenten per groep wordt zo klein mogelijk gehouden. Specialisten op het gebied van remedial teaching, motorische training, psychologie en maatschappelijk werk zijn aan de school verbonden en worden waar nodig ingezet. De korte lijnen naar een breed scala van hulpverlenende instanties, maken het mogelijk om het aanbod van zorg zo groot mogelijk te maken.

De leerlingen in leerjaar 3 en 4 worden deelschakelleerlingen genoemd. De theorievakken worden op de locatie Dikkenberg gegeven en voor de praktijkvakken wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten op de locatie Harm Smeenge. Naast de verplichte lesstof zijn er veel extra activiteiten, zoals toneel, techniek, aquarelleren, muziek, koken, gezelschapsspelen en zelfverdedigingsport.

lwoo op locatie Harm Smeenge

Aan leerlingen met leerachterstanden wordt extra aandacht besteed. Zonodig worden de leerlingen in kleinere groepen geplaatst. Iedere leerling heeft een handelingsplan, waarin de benodigde zorg beschreven staat. Op basis van de leerprestaties kunnen de leerlingen vanuit de kleine onderbouwgroepen doorstromen naar de bovenbouw van de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg of de mavo.