Locatie Dikkenberg

Kleine school met leerwegondersteunend onderwijs

De locatie Dikkenberg biedt alle leerwegen binnen het vmbo aan. Het is een kleine, gezellige school met een uniek en flexibel systeem dat kinderen een eerlijke kans biedt op een goede toekomst. De locatie verzorgt Leerweg Ondersteunend Onderwijs. De locatie is bestemd voor kinderen die extra zorg nodig hebben bij didactische problemen (bijvoorbeeld taal - of rekenproblemen, dyslexie) en/of problemen op sociaal - emotioneel gebied.  

Uitgangspunten

We hebben twee uitgangspunten:
* Wat heeft een leerling nodig om goed te leren?
* En wat heeft een leerling nodig om zich prettig te voelen?


Hiermee wordt het duidelijk wat de zorgvraag is en kunnen we op school aan de slag met de hulp die een leerling nodig heeft. Als het basiszorgaanbod voldoende is, gaan we daarmee aan het werk, aangevuld met op de leerling afgestemde accenten. Als dat niet voldoende is, kijken we verder. Misschien heeft een leerling meer hulp nodig bij het leren, door bijvoorbeeld extra aandacht van een mentor, vakdocent of onderwijsassistent. Het kan ook zo zijn dat een leerling andere extra hulp nodig heeft om zich goed te voelen of goed met anderen om te gaan. Leerlingen krijgen dan extra pedagogische hulp, door bijvoorbeeld een faalangstreductieprogramma, weerbaarheids- en sociale vaardigheidstraining, motorische extra hulp en ouderbegeleiding met hulp van schoolmaatschappelijk werk of de schoolpsycholoog.

Extra zorg

De extra zorg wordt zichtbaar op de kleine locatie met kleine klassen, waarin leerlinggericht wordt gewerkt. We gaan daarbij uit van gelijkwaardigheid en respect en werken vanuit een handelingsplan. We bieden daarmee zorg op maat met de bedoeling leerlingen een VMBO diploma te laten behalen. We hebben een zorgteam op school. In dit team zitten leerlingbegeleiders, orthopedagogen, een GZ-psycholoog en een maatschappelijk werker. Als een leerling extra hulp vanuit het zorgteam krijgt, gaat dat altijd in overleg de mentor, hij of zij heeft een centrale rol in de leerlingbegeleiding. Soms heeft een leerling hulp nodig die we op school niet kunnen bieden. We hebben goede contacten met allerlei instanties en instellingen die we kunnen inschakelen als dat nodig is.