Login

 

De taak van de Raad van Toezicht (RvT) is om toezicht te houden op het beleid van het bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen (STOVOH) en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Daarnaast voorziet de RvT het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies indien dit in belang is van de Stichting.

De RvT kent 4 commissies, te weten de remuneratiecommissie, de auditcommissie, de commissie onderwijs en de nieuwbouwcommissie. Voor de betreffende reglementen klikt u op de commissie. Het reglement van de nieuwbouwcommissie vindt u hier: Reglement Nieuwbouwcommissie.pdf

De RvT is als volgt samengesteld:

  • Dhr. drs. J.A. van Dalen (voorzitter RvT, lid remuneratiecommissie, lid commissie onderwijs)
  • Dhr. drs. A. Moes (lid RvT, voorzitter nieuwbouwcommisie, lid auditcommissie)
  • Mw. E. Y. van Rijssen (lid RvT, voorzitter commissie onderwijs
  • Dhr. J. Steenbergen (lid RvT, voorzitter auditcommissie, lid nieuwbouwcommissie)
  • Mw. mr. P.C. Tange (lid RvT, voorzitter remuneratiecommissie)
  • Dhr. G.D.N. van Uitert (lid commissie onderwijs)

De RvT is ingesteld op basis van de Statuten en werkt met een Huishoudelijk Reglement en een Toezichtkader.

De leden van de RvT worden op voordracht van de oudergeleding van de GMR, de GMR en de RvT benoemd door de gemeenteraad voor een periode van maximaal 4 jaar en zijn ook herkiesbaar. Er is een rooster van aftreden: Rooster van aftreden RvT Wolfsbos stand februari 2024.pdf

Uitgangspunt voor een benoeming is de Profielschets en profielenmix.

.